Back to job search

Director of Marketing, Recruitment and International

 • Location:

  Swansea

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Competitive

 • Contact:

  Nataliya Starik-Bludova

 • Contact email:

  education@veredus.co.uk

 • Contact phone:

  020 7932 4265

 • Job ref:

  24388

 • Published:

  20 days ago

image.png

Director of Marketing, Recruitment and International

Location: Swansea, flexible working arrangements may also be considered

Swansea University has been at the cutting edge of research and innovation since 1920. We thrive on exploration and discovery and are committed to transforming lives and futures by providing an outstanding academic environment with a balance of excellence between world-class teaching and research, driving social mobility, and delivering impact that is enabled by effective regional and global collaborations. With more than 20,000 students, we have enjoyed a period of tremendous growth, which has been matched by the highest standards of student experience.

A strong University brand, both internationally and at home, is crucial to our continuing success. The Director of Marketing, Recruitment and International (MRI) will lead Swansea University to increase student recruitment at home and abroad, whilst growing our reputation as a world-leading University.

An influential member of the University’s Professional Services Management Team, the Director of MRI will provide leadership, expert advice and guidance on all marketing and student recruitment matters across the University, as well as extensive input into strategic decisions regarding business development. The Director of MRI will work to the Registrar & Chief Operating Officer, and closely with the Pro-Vice Chancellor (International), other members of the Senior Management Team and key external stakeholders to continually enhance the University brand in support of the University’s strategic ambitions.

This is an exciting time to join Swansea University as we are embarking on to the next stage in our journey and we are seeking an exceptional and inspiring leader. You will be a qualified marketing professional with proven strategic track record, experience of increasing student recruitment in the UK and overseas, establishing and growing an international brand, and developing an alumni network. You will have proven experience of motivating and developing large teams, managing large budgets, and delivering large-scale marketing campaigns that clearly demonstrate return on investment. You will also have excellent interpersonal skills and demonstrable ability to communicate complex information to a variety of audiences and influence a wide range of stakeholders.

Swansea University has an underrepresentation of colleagues from BAME backgrounds in senior leadership positions. We encourage and welcome applications from candidates with BAME backgrounds.

Closing date: Noon on Monday, 2nd November 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cyfarwyddwr Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol

Cyflog:Cystadleuol

Lleoliad: Abertawe. Caiff trefniadau gweithiohyblyg eu hystyried hefyd

Mae Prifysgol Abertawe wedibod ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesi ers 1920. Rydym yn ffynnu ararchwilio a darganfod ac rydym ni'n ymroddedig i weddnewid bywydau a dyfodol ybywydau hynny drwy ddarparu amgylchedd academaiddrhagorol gyda chydbwysedd rhagorol rhwngdysgu ac addysgu, ysgogi symudedd cymdeithasol a chyflawni effaith a alluogwydgan gydweithio rhanbarthol a byd-eang effeithiol. Gyda mwy na 20,000 ofyfyrwyr, mae'r Brifysgol wedi mwynhau cyfnod aruthrol o dwf, ynghyd â'rsafonau uchaf o brofiad myfyrwyr.

Mae brand cryf yBrifysgol, yn rhyngwladol ac yn y DU, yn hanfodol i'n llwyddiant parhaus. Byddy Cyfarwyddwr Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol (MRI) yn arwain PrifysgolAbertawe at recriwtio mwy o fyfyrwyr yn y DU a thramor, wrth atgyfnerthu einhenw da fel prifysgol o'r radd flaenaf.

Fel aelod dylanwadol oDîm Rheoli Gwasanaethau Proffesiynol y Brifysgol, bydd y Cyfarwyddwr MRI yndarparu arweinyddiaeth, cyngor a chanllawiau arbenigol ar yr holl faterionmarchnata a recriwtio myfyrwyr ym mhob rhan o'r Brifysgol, yn ogystal â chynnigmewnbwn sylweddol ynghylch penderfyniadau strategol sy'n ymwneud â datblygiadbusnes.Bydd y Cyfarwyddwr MRI yngweithio gyda'r Cofrestrydd a'r Prif Swyddog Gweithredol ac yn agos gyda'rDirprwy Is-ganghellor (Rhyngwladol), aelodau eraill o'r Uwch-dîm Rheoli arhanddeiliaid allanol allweddol i wella brand y Brifysgol yn barhaus er mwyncefnogi uchelgeisiau strategol y Brifysgol.

Mae'n amser cyffrous i ymuno â Phrifysgol Abertawe wrth i ni ddechrau ar ycam nesaf o'n taith ac rydym yn chwilio am arweinydd rhagorol sy'n ysbrydoli. Byddwch yn weithiwr proffesiynol cymwys ym maes marchnata gyda phrofiadstrategol cadarn a chlir o gynyddu recriwtio myfyrwyr yn y DU a thramor, gansefydlu a thyfu brand rhyngwladol, a datblygu rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr. Byddgennych brofiad profedig o ysgogi a datblygu timoedd mawr, rheoli cyllidebaumawr a chyflwyno ymgyrchoedd marchnata ar raddfa fawr sy'n dangos canlyniadauclir o fuddsoddiad. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a gallu clir igyfathrebu gwybodaeth gymhleth i amrywiaeth o gynulleidfaoedd a dylanwadu aramrywiaeth eang o randdeiliaid.

Mae cydweithwyr o gefndiroeddBAME wedi'u tangynrychioli ym Mhrifysgol Abertawe mewn swyddi arwain uwch.Oganlyniad, rydym ni'n annog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroeddBAME.

Dyddiad cau: Canol dydd Ddydd Llun, 2 Tachwedd 2020

______________________________________________________________________________________________________________________________

For further information on the role and to apply, please see Supporting Documentation below.

Supporting Documentation

CANDIDATE INFORMATION PACK (ENGLISH)

CANDIDATE INFORMATION PACK (WELSH)

ANNEX A - EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM

ANNEX B - CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION