Chief Operating Officer

  • Permanent
  • Aberystwyth, UK
  • Competitive GBP / Year
  • Salary: Competitive
  • April 26, 2024

Aberystwyth University was established in 1872, being the first University in Wales. We have a long-standing reputation for delivering academic excellence, an exceptional student experience and world-leading research. Over the past 150 years, we have developed into a strong academic community of over 2,000 staff and 6,500 students from across the globe. We have sterling reputation for teaching excellence. At the heart of our mission is effective and impactful teaching; this is why we are consistently ranked amongst the best universities in the UK for teaching quality and student satisfaction.

As a research-intensive university, we have a long and distinguished record of undertaking cutting edge research across a range of disciplines, working with partners to help address regional, national and global challenges. The work of our academics has been recognised as world-leading or internationally excellent in terms of its originality, significance and rigor in the 2021 Research Excellence Framework. We are also proud recipients of the of the Queen’s Anniversary Prize, which recognised the pioneering parasitology work of scientists at the University’s Department of Life Sciences.

There is nowhere quite like Aberystwyth: no other University offers the unique combination of long academic tradition, outstandingly beautiful location, and a campus that brings together state-of-the-art facilities, an Arts Centre, and provides easy access to one of the six copyright libraries in Britain. Beneath the mountains and beside the sea, Aberystwyth is a centre of national and regional, as well as cultural and commercial, importance.

We are now seeking to appoint an exceptional individual with the drive, enthusiasm and vision to a newly created post of Chief Operating Officer. This is a key role in the University’s senior management team, supporting the Vice-Chancellor in the leadership, management and effective operation of the University. You will make significant contributions to the development and implementation of our strategy, driving the university’s growth, enhancing performance, and ensuring efficient use of resources and quality of service provision. You will lead a diverse portfolio of professional services that includes Estates, Facilities and Residences; Commercial Services; Global Marketing and Student Recruitment; Information Services; Human Resources and Organisational Development; Farms; and The Old College Project.

This is an exciting opportunity for an inspirational senior leader with significant experience of strategic leadership in a large and complex organisation. You will have a track record of delivering major transformational change to drive excellence in service and proven ability to build organisational capacity and capability, deliver performance improvements, and modernise working practices. With successful experience of building and developing large, high performing, multi-disciplinary teams, you will have proven ability to create a culture that delivers excellent outcomes through people. Your outstanding interpersonal skills will enable you to build mutually trusting relationships and influence stakeholders at all levels.

For more information on this opportunity, please download the Candidate Information Pack under Supporting Documents below:

How to Apply

To apply for this post, you will need to submit the following documentation:

  1. CV setting out your career history, with key responsibilities and achievements. Please ensure you have provided reasons for any gaps.
  2. Supporting Statement (approximately two pages) explaining how you consider your personal skills, qualities and experience to provide evidence of your suitability for the role, with particular reference to criteria in the person specification.
  3. A completed Diversity Monitoring Form and Candidate Supporting Information Form. Forms can be downloaded from the Veredus job page.

Further Information

If you have any questions about the role or would like to discuss this opportunity, please contact our advising team at Veredus:

  • Meghan Knight:  07761 447885; meghan.knight@veredus.co.uk
  • Veronika Dergal: 07547 769 762; veronika.dergal@veredus.co.uk

Closing date for applications is: 9am on Thursday 25 April 2024

PLEASE ENSURE ALL REQUIRED DOCUMENTS ARE SUBMITTED WITH YOUR APPLICATION IN ORDER TO BE CONSIDERED FOR THIS ROLE

Supporting Documentation

CANDIDATE INFORMATION PACK – English

CANDIDATE INFORMATION PACK – Welsh

EQUAL OPPORTUNITES MONITORING FORM – English

EQUAL OPPORTUNITES MONITORING FORM – Welsh

CANDIDATE-SUPPORTING-INFORMATION-FORM – English

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM – Welsh

____________________________________________________________________________________________________________________________

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 a dyma’r brifysgol gyntaf yng Nghymru. Mae gennym enw da ers tro am ein rhagoriaeth academaidd, am ddarparu profiad eithriadol i’r myfyrwyr, ac am ymchwil sydd ymhlith y mwyaf blaenllaw yn y byd. Dros 150 o flynyddoedd, rydym wedi meithrin cymuned academaidd gref a chanddi fwy na 2,000 o staff a 6,500 o fyfyrwyr o bedwar ban y byd. Mae gennym enw da am ragoriaeth addysgu. Mae addysgu effeithiol wrth wraidd ein cenhadaeth a dyna pam ein bod yn gyson ymhlith y prifysgolion gorau yn y DU o ran ansawdd addysgu a boddhad myfyrwyr.

A ninnau’n brifysgol sy’n canolbwyntio ar ymchwil, mae gennym hanes hir a nodedig o waith ymchwil arloesol ar draws ystod o ddisgyblaethau, gan weithio gyda phartneriaid i helpu i fynd i’r afael â heriau rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang. Mae gwaith ein hacademyddion wedi cael ei gydnabod ymhlith gwaith mwyaf blaenllaw’r byd, neu’n rhagorol yn rhyngwladol o ran ei wreiddioldeb, ei arwyddocâd a’i drylwyredd yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021. Rydym hefyd wedi derbyn Gwobr Pen-blwydd y Frenhines, a oedd yn cydnabod y gwaith arloesol gan wyddonwyr yn Adran Gwyddorau Bywyd y Brifysgol ym maes parasitoleg.

Does unman yn debyg i Aberystwyth: does dim un Brifysgol arall sy’n cynnig y cyfuniad unigryw o draddodiad academaidd hirsefydlog, lleoliad hardd eithriadol, a champws sy’n cyfuno adnoddau o’r radd flaenaf, Canolfan i’r Celfyddydau, a hynny i gyd o fewn cyrraedd hawdd i un o’r chwe llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain. Mae’r dref hon ger bryniau’r Canolbarth ac ar lan Bae Ceredigion yn ganolfan sydd o bwys cenedlaethol a rhanbarthol, ac mae’n ganolfan o bwys yn ddiwylliannol ac yn fasnachol hefyd.

Rydym nawr am benodi unigolyn eithriadol sydd â’r egni, y brwdfrydedd a’r weledigaeth i ymgymryd â swydd a grëwyd o’r newydd, sef rôl Prif Swyddog Gweithredu. Mae hon yn rôl allweddol yn uwch dîm rheoli’r Brifysgol, gan gefnogi’r Is-ganghellor yn y gwaith o arwain a rheoli’r Brifysgol a sicrhau ei bod yn gweithredu’n effeithiol. Byddwch yn cyfrannu’n sylweddol at ddatblygu a gweithredu ein strategaeth, ysgogi twf y brifysgol, gwella perfformiad, sicrhau y defnyddir adnoddau yn effeithlon ac ansawdd y gwasanaethau a ddarperir. Byddwch yn arwain portffolio amrywiol o wasanaethau proffesiynol sy’n cynnwys Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd; Gwasanaethau Masnachol; Marchnata a Denu Myfyrwyr; Gwasanaethau Gwybodaeth; Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol; Ffermydd; a phrosiect yr Hen Goleg.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i uwch arweinydd ysbrydoledig sydd â phrofiad sylweddol o arweinyddiaeth strategol mewn sefydliad mawr a chymhleth. Bydd gennych hanes o gyflawni newid trawsnewidiol mawr i ysgogi rhagoriaeth mewn gwasanaeth, a phrawf o’ch gallu i feithrin gallu a chapasiti sefydliadol, cyflawni gwelliannau o ran perfformiad, a moderneiddio arferion gwaith. Gyda phrofiad llwyddiannus o feithrin a datblygu timau amlddisgyblaethol mawr sy’n perfformio i lefel uchel, bydd gennych brawf o’ch gallu i greu diwylliant sy’n sicrhau canlyniadau rhagorol trwy bobl. Bydd eich sgiliau rhyngbersonol rhagorol yn eich galluogi i feithrin ymddiriedaeth rhyngoch chi ac eraill, a dylanwadu ar randdeiliaid ar bob lefel.

Dyddiad cau: 09:00 ddydd lau, 25 Ebrill 2024

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tagged as:

tick box to confirm.
Max. file size = 2 MB (each)
Max. file size = 2 MB (each)
Max. file size = 2 MB (each)
Max. file size = 2 MB (each)
Max. file size = 2 MB (each)
Max. file size = 2 MB (each)