Back to job search

Professor (Teaching & Research) in Artificial Intelligence and Machine Learning

 • Location:

  Bangor

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Attractive Remuneration Package

 • Job ref:

  2400

 • Published:

  16 days ago

Located in one of the most beautiful regions of the UK, between the Snowdonia National Park and Anglesey, Bangor University has occupied a central role in the educational provision in North Wales since its foundation in 1884. With approximately 11,000 students and 2,000 staff, the university offers a wide range of academic provision grouped in three Colleges.

This is an excellent opportunity for an experienced academic with expertise in Artificial Intelligence and Machine Learning or related fields to join the School of Computer Science and Electronic Engineering. The school is home to research centres of regional and national strategic importance, including the Digital Signal Processing centre and the Nuclear Futures Institute and plays a crucial role in pan-Wales initiatives in Artificial Intelligence such as Wales Data Nation Accelerator and the £5.4m AIMLAC Centre for Doctoral Training. The school is home to around 500 taught students, with in the region of 400 undergraduate students across programmes in Computer Science, Engineering and Product Design, and around half of the undergraduate population taking computer science-related programmes.

Computer science has been identified as one of the four strategic priority growth areas for the university and you will play a key role in progressing the university and school’s ambition to grow student numbers, change the way undergraduate students are educated, and grow and consolidate the research base in Artificial Intelligence and Machine Learning. You will add to the work of the experienced team exploring Computer Vision, Image Analysis, Human Visual Perception, Visual Computing, Immersive Analytics, Natural Language Processing and Machine Learning. You will contribute to and build programmes and modules to support the expansion of the school’s teaching portfolio, drive the research agenda and lead the exploration of new foundational research areas.

We are looking for candidates who can demonstrate enthusiasm for working in a cross-disciplinary manner in fundamental and applied research and in the development of research-informed teaching to enhance employability of our graduates. You will have the opportunity to expand your industry connections through our existing networks and identify and develop new relationships as part of our impact strategy. Areas of desirable expertise include, but are not limited to, machine learning with applications to health and wellbeing, machine learning theoretical foundations, machine learning applied to the natural world, machine learning for sustainability, deep learning systems, adversarial machine learning, generative models in machine learning, distributed machine learning and federated learning.

For more information on this outstanding opportunity, please see supporting documentation.

Bangor University values the diversity of all our staff and the enrichment this brings to our community. We are committed to an inclusive and supportive environment for all who come to work with us. We aim to take every opportunity to progress equality and diversity and actively encourage applications from candidates who are underrepresented at this level.

​Mae Prifysgol Bangor wedi ei lleoli yn un o ardaloedd prydferthaf Prydain, rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn, ac mae wedi chwarae rhan ganolog yn narpariaeth addysgol gogledd Cymru ers ei sefydlu ym 1884. Mae gan y brifysgol oddeutu 11,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, ac mae'n cynnig amrywiaeth dda o ddarpariaeth academaidd trwy dri o golegau.

Dyma gyfle gwych i academydd profiadol sydd ag arbenigedd mewn deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol neu feysydd cysylltiedig ymuno â'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig. Mae'r ysgol yn gartref i ganolfannau ymchwil o bwysigrwydd strategol yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, yn cynnwys y Ganolfan Prosesu Arwyddion Digidol a Sefydliad y Dyfodol Niwclear ac mae'n chwarae rhan hanfodol mewn mentrau ledled Cymru ym maes deallusrwydd artiffisial megis Cyflymydd Cenedl Ddata Cymru a Chanolfan Hyfforddiant Ddoethurol AIMLAC, gwerth £5.4m. Mae'r ysgol yn gartref i oddeutu 500 o fyfyrwyr hyfforddedig, gydag oddeutu 400 o fyfyrwyr israddedig yn astudio rhaglenni cyfrifiadureg, peirianneg a dylunio cynnyrch, a thua hanner y myfyrwyr israddedig yn astudio rhaglenni sy'n gysylltiedig â chyfrifiadureg.

Mae cyfrifiadureg wedi ei nodi fel un o bedwar maes twf blaenoriaeth strategol y brifysgol a byddwch yn gwneud cyfraniad pwysig at hyrwyddo uchelgais y brifysgol a'r ysgol i gynyddu nifer y myfyrwyr, newid y ffordd y mae myfyrwyr israddedig yn cael eu haddysgu, a chynyddu a chydgrynhoi'r sylfaen ymchwil ym maes deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol. Byddwch yn ychwanegu at waith y tîm profiadol sy'n astudio gweledigaeth gyfrifiadurol, dadansoddi delweddau, canfyddiad gweledol dynol, cyfrifiadura gweledol, dadansoddeg drochol, prosesu iaith naturiol a dysgu peirianyddol. Byddwch yn llunio ac yn cyfrannu at raglenni a modiwlau i gefnogi’r gwaith o ehangu portffolio addysgu'r ysgol, gyrru'r agenda ymchwil ac arwain y gwaith o archwilio meysydd ymchwil sylfaenol newydd.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n frwdfrydig ynglŷn â gweithio mewn dull trawsddisgyblaethol mewn ymchwil sylfaenol a chymhwysol ac wrth ddatblygu addysgu ar sail ymchwil i wella cyflogadwyedd ein graddedigion. Byddwch yn cael cyfle i ehangu eich cysylltiadau yn y diwydiant trwy ein rhwydweithiau a nodi a datblygu cysylltiadau newydd fel rhan o'n strategaeth effaith. Mae’r meysydd arbenigedd dymunol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol: dysgu peirianyddol gyda chymwysiadau iechyd a lles, sylfeini damcaniaethol dysgu peirianyddol, dysgu peirianyddol a gymhwysir yn y byd naturiol, dysgu peirianyddol ar gyfer cynaliadwyedd, systemau dysgu dwfn, dysgu peirianyddol gwrthdrawiadol, modelau cynhyrchiol mewn dysgu peirianyddol, dysgu peirianyddol wedi ei ddosbarthu a dysgu wedi ei ffedereiddio.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfle rhagorol hwn, gweler y ddogfennaeth ategol.

Mae Prifysgol Bangor yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein holl staff a'r cyfoethogi a ddaw yn sgil hynny i'n cymuned. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau awyrgylch cynhwysol a chefnogol i bawb sy'n dod atom i weithio. Ein nod yw manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt wedi'u cynrychioli'n ddigonol ar y lefel hon.

SUPPORTING DOCUMENTATION

CANDIDATE INFORMATION PACK - ENGLISH

CANDIDATE INFORMATION PACK - WELSH

EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM - ENGLISH

EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM - WELSH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM - ENGLISH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM - WELSH

Closing date for applications is: 17:00 on Friday 11 February 2022