Back to job search

Head of School of Human and Behavioural Sciences

 • Location:

  Bangor

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Attractive Remuneration Package

 • Job ref:

  1809

 • Published:

  22 days ago

Located in one of the most beautiful regions of the UK, between the Snowdonia National Park and Anglesey, Bangor University has occupied a central role in the educational provision in North Wales since its foundation in 1884. With approximately 11,000 students and 2,000 staff, the university offers a wide range of academic provision grouped in three Colleges. We are a unique institution, the most Welsh in language and attitude, but also, arguably, the most international in outlook and ambition.

Based in the College of Human Sciences, the School of Human and Behavioural Sciences is the product of a merger between two of our most highly performing and exceptional schools: Psychology, and Sport, Health and Exercise Sciences. Our world-leading research spans cognitive neuroscience, applied health and wellbeing, elite performance and applied human physiology. Furthermore, our research-informed teaching includes a wide portfolio of undergraduate and postgraduate programmes and offers a clear ‘pathway’ model of education to enable students to progress from foundation year, to UG, PGT and professional qualification (MSc, PHD, DClinPsy etc). Our research has significant real-world impact, and our vision is to extend this both regionally and internationally. There are significant opportunities for our new Head to make a very positive contribution to the University as we roll out a new strategic vision. The post will be focused on growth, and in developing strength in depth in order to enhance the School’s academic offer and external profile.

Comfortable in an ambassadorial role you will be an assured, persuasive and confident communicator, someone who seeks innovative solutions, with imagination and creativity, inspiring trust and respect across the institution and with our partners. You will have an excellent track record of academic achievement in research and teaching and offer credibility in delivery at professorial level. Additionally, you will demonstrate evidence of effective leadership and change management, particularly in relation to growth and academic innovation.

This is an exciting opportunity to provide transformational leadership in a high performing and ambitious School, with a brief to realign and reposition our research and teaching portfolios through the development of a new strategy, aligned with Bangor’s newly developed Strategy 2030.

For more information on this outstanding opportunity and how you can take our School of Human and Behavioural Sciences to the next level of impact and influence, please see supporting documentation.

Bangor University values the diversity of all our staff and the enrichment this brings to our community. We are committed to an inclusive and supportive environment for all who come to work with us. We aim to take every opportunity to progress equality and diversity and actively encourage applications from candidates who are underrepresented at this level.

Mae Prifysgol Bangor wedi ei lleoli yn un o ardaloedd prydferthaf Prydain, rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn, ac mae wedi chwarae rhan ganolog yn narpariaeth addysgol Gogledd Cymru ers ei sefydlu ym 1884. Mae gan y Brifysgol oddeutu 11,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, ac mae’n cynnig amrywiaeth dda o ddarpariaeth academaidd mewn tri o golegau. Rydym yn sefydliad unigryw, y mwyaf Cymreig o ran iaith ac agwedd, a hefyd gellir dadlau, y mwyaf rhyngwladol o ran golwg ac uchelgais.

Mae Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol yn rhan o Goleg y Gwyddorau Dynol, ac yn gynnyrch uno dwy o'n hysgolion mwyaf disglair ac arbennig: Seicoleg, a Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Mae ein hymchwil, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn rhychwantu niwrowyddoniaeth wybyddol, iechyd a lles cymhwysol, perfformiad elît a ffisioleg ddynol gymhwysol. At hynny, mae ein haddysgu ar sail ymchwil yn cynnwys portffolio eang o raglenni israddedig ac ôl-radd ac yn cynnig model addysg 'llwybr' clir sy’n galluogi myfyrwyr i symud ymlaen o flwyddyn sylfaen, at lefel israddedig, ôl-radd hyfforddedig a chymwysterau proffesiynol (MSc, PhD, DClinPsy etc.). Mae ein hymchwil yn cael effaith sylweddol yn y byd go iawn, a'n gweledigaeth yw ymestyn hynny’n rhanbarthol ac yn rhyngwladol. Mae cyfleoedd sylweddol i'r Pennaeth newydd wneud cyfraniad cadarnhaol iawn i'r Brifysgol a ninnau'n cyflwyno gweledigaeth strategol newydd. Bydd y swydd yn canolbwyntio ar dwf, ac ar ddatblygu cryfder drwyddi draw i gyfoethogi cynnig academaidd yr Ysgol a’i phroffil allanol.

Byddwch yn gyffyrddus yn cyflawni dyletswyddau llysgenhadol ac yn gyfathrebwr sicr, hyderus a llawn perswâd, yn rhywun sy'n chwilio am atebion arloesol, gyda dychymyg a chreadigrwydd, ac yn ysbrydoli ymddiriedaeth a pharch ar draws y sefydliad ac ymhlith ein partneriaid. Bydd gennych record ragorol o ran cyrhaeddiad academaidd mewn ymchwil ac addysgu a byddwch yn cynnig hygrededd wrth gyflawni eich dyletswyddau ar lefel athro. Yn ogystal, byddwch yn dangos tystiolaeth o arweinyddiaeth effeithiol a rheoli newid, yn arbennig mewn perthynas â thwf ac arloesedd academaidd.

Dyma gyfle gwych i gynnig arweinyddiaeth drawsnewidiol mewn Ysgol uchelgeisiol a disglair, gyda brîff i ail-alinio ac ail-gyfeirio ein portffolios ymchwil ac addysgu trwy ddatblygu strategaeth newydd, wedi’i halinio â Strategaeth 2030 newydd Bangor.

Am fwy o wybodaeth am y cyfle rhagorol hwn a sut y gallech arwain yr Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol i'r lefel nesaf o ran effaith a dylanwad, ewch gweler y ddogfennaeth ategol.

Dyddiad cau: 9 y ddydd Llun, 7 Chwefror 2022

Mae Prifysgol Bangor yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein holl staff a'r ffordd y mae hynny'n cyfoethogi ein cymuned. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau awyrgylch cynhwysol a chefnogol i bawb sy'n dod i weithio atom. Ein nod yw manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt wedi'u cynrychioli'n ddigonol ar y lefel hon.

SUPPORTING DOCUMENTATION

CANDIDATE INFORMATION PACK - ENGLISH

CANDIDATE INFORMATION PACK - WELSH

EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM - ENGLISH

EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM - WELSH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM - ENGLISH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM - WELSH

Closing date for applications is: 09:00 on Monday 7 February 2022