Back to job search

Head of Interprofessional School of Medical and Health Sciences

 • Location:

  Bangor

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Attractive Remuneration Package

 • Contact:

  Nataliya Starik-Bludova

 • Contact email:

  education@veredus.co.uk

 • Job ref:

  3496

 • Published:

  15 days ago

Located in one of the most beautiful regions of the UK, between the Snowdonia National Park and Anglesey, Bangor University is a research-led University of and for North Wales, providing transformative learning experiences and nurturing a positive impact on society regionally, nationally, and internationally. With approximately 10,000 students and 2,000 staff, we have a long tradition of academic excellence and a strong focus on the student experience. Our research in Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy is ranked 15th overall in the UK, which builds on our research strengths in Human Sciences and helps develop future health and social care that is sustainable, place-based and bolsters the growth of the regional life sciences sector.

Based in the College of Human Sciences, the Interprofessional School of Medical and Health Sciences is the prime focus for medical, health and care education and research at Bangor University. The School comprises over 200 staff, delivering to more than 1300 students from across the health and medical professions. The School’s portfolio of professional programmes (e.g., nursing, midwifery, radiography, physiotherapy) continues to expand, with new programmes in Dental Hygiene and Pharmacology commencing soon, and Pharmacy currently in development. Further the North Wales Medical Programme sits within the School, and with its full establishment in future years, the programme will strengthen its focus on primary and community healthcare with emphasis on interprofessional activities, set within a bilingual context. .

We are now seeking an exceptional individual to lead the Interprofessional School of Medical and Health Sciences. Reporting to the Dean of College of Human Sciences, you will play a crucial role in the academic and strategic leadership and management of the School, working alongside the Executive Head of the North Wales Medical Programme. You will establish a clear vision for the future direction for the School with a focus on growth, quality and scale of health and care education provision for the region, nationally and internationally, innovative research, digital teaching provision, and enhancing the student experience.

This is an exciting and unique opportunity, and we are looking for candidates with the drive, enthusiasm, and vision to help us realise our aspirations for the School and University. You will have a distinguished academic track record, truly inspirational leadership, and a transformative outlook. You will have proven ability to deliver excellence in teaching and research and offer credibility in delivery at professorial level. With excellent interpersonal and collaborative skills, you will have a clear commitment to delivering outstanding student experience, proven ability to inspire and motivate teams, and engender trust and respect across the institution and with our partners. You will also have knowledge of clinical and research governance and of good clinical practice criteria and an understanding of the linkages between health and social care education, the NHS and other care providers.

For more information on this exciting opportunity, please see Supporting Documentation below:

SUPPORTING DOCUMENTATION:

CANDIDATE INFORMATION PACK - ENGLISH

ANNEX A - EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM

ANNEX B - CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM

Closing date: 17:00 on Friday, 15th July 2022

Bangor University values the diversity of all our staff and the enrichment this brings to our community. We are committed to an inclusive and supportive environment for all who come to work with us. We aim to take every opportunity to progress equality and diversity and actively encourage applications from candidates who are underrepresented at this level.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prifysgol Bangor

Pennaeth Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd Ryngbroffesiynol

Cyflog: Pecyn Tâl Deniadol

Lleoliad: Bangor

Wedi’i lleoli yn un o ranbarthau harddaf y DU, rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn, mae Prifysgol Bangor yn brifysgol a arweinir gan ymchwil yng Ngogledd Cymru ac yn brifysgol ar gyfer gogledd Cymru, sy’n darparu profiadau dysgu trawsnewidiol ac yn meithrin effaith gadarnhaol ar gymdeithas yn rhanbarthol, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol. Gyda thua 10,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, mae gennym draddodiad hir o ragoriaeth academaidd a rhoddir llawer o sylw i brofiad myfyrwyr. Mae ein hymchwil mewn Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth yn 15fed yn gyffredinol yn y DU sy’n adeiladu ar ein cryfderau ymchwil yn y Gwyddorau Dynol ac mae’n helpu i ddatblygu iechyd a gofal cymdeithasol at y dyfodol sy’n gynaliadwy, yn seiliedig ar le ac yn hybu twf y sector gwyddorau bywyd rhanbarthol.

Wedi ei lleoli yn y Coleg Gwyddorau Dynol, yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd Ryngbroffesiynol yw’r prif ffocws i addysg ac ymchwil meddygol, iechyd a gofal ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r ysgol yn cynnwys dros 200 o staff, sy’n darparu ar gyfer mwy na 1300 o fyfyrwyr o bob rhan o’r proffesiynau iechyd a meddygol. Mae portffolio'r ysgol o raglenni proffesiynol yn parhau i ehangu (e.e. nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg, ffisiotherapi), gyda rhaglenni newydd mewn Hylendid Deintyddol a Ffarmacoleg yn dechrau'n fuan, ac mae cwrs Fferylliaeth yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Mae Rhaglen Feddygol Gogledd Cymru wedi ei lleoli yn yr ysgol hefyd, ac wrth iddi gael ei sefydlu'n llawn yn y blynyddoedd i ddod, bydd y rhaglen yn canolbwyntio mwy ar ofal iechyd sylfaenol a chymunedol gyda phwyslais ar weithgareddau rhyngbroffesiynol, o fewn cyd-destun dwyieithog.

Rydym nawr yn chwilio am unigolyn eithriadol i arwain yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd Ryngbroffesiynol. Gan adrodd i Ddeon y Coleg Gwyddorau Dynol, byddwch yn chwarae rhan hollbwysig yn arweinyddiaeth a rheolaeth academaidd a strategol yr ysgol, gan weithio ochr yn ochr â Phennaeth Gweithredol Rhaglen Feddygol Gogledd Cymru. Byddwch yn sefydlu gweledigaeth glir ar gyfer cyfeiriad yr ysgol yn y dyfodol gan ganolbwyntio ar dwf, ansawdd a maint y ddarpariaeth addysg iechyd a gofal ar gyfer y rhanbarth, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ymchwil arloesol, darpariaeth addysgu digidol, a gwella profiad myfyrwyr.

Mae hwn yn gyfle cyffrous ac unigryw, ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â’r egni, brwdfrydedd a’r weledigaeth i’n helpu i wireddu ein dyheadau ar gyfer yr ysgol a’r brifysgol. Bydd gennych hanes cadarn o lwyddiant academaidd nodedig, arweinyddiaeth wirioneddol ysbrydoledig, a rhagolwg trawsnewidiol. Bydd gennych allu profedig i gyflwyno rhagoriaeth mewn addysgu ac ymchwil a chynnig hygrededd wrth ddarparu ar lefel athro. Gyda sgiliau rhyngbersonol a chydweithredu rhagorol, bydd gennych ymrwymiad clir i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr, tystiolaeth o allu i ysbrydoli ac ysgogi timau, a meithrin ymddiriedaeth a pharch ar draws y sefydliad a chyda'n partneriaid. Bydd gennych hefyd wybodaeth am lywodraethu clinigol ac ymchwil ac am feini prawf ymarfer clinigol da a dealltwriaeth o'r cysylltiadau rhwng addysg iechyd a gofal cymdeithasol, y GIG a darparwyr gofal eraill.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfle cyffrous hwn ac i wneud cais, ewch i: www.veredus.co.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod 3496.

SUPPORTING DOCUMENTATION:

CANDIDATE INFORMATION PACK - WELSH

ANNEX A - EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM

ANNEX B - CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM

Dyddiad cau: 17:00 dydd Gwener, 15 Gorffennaf 2022

Mae Prifysgol Bangor yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein holl staff a'r cyfoethogi a ddaw yn sgil hynny i'n cymuned. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau awyrgylch cynhwysol a chefnogol i bawb sy'n dod atom i weithio. Ein nod yw manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt wedi'u cynrychioli'n ddigonol ar y lefel hon.