Back to job search

Executive Head of the Inter-Professional Medical and Health Sciences School / Pennaeth Gweithredol yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ac lechyd

 • Location:

  Bangor

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Clinical Academic/Senior Academic GP Scale / Graddfa gyflog Meddyg Teulu Academaidd Clinigol/Uwch Academaidd

 • Contact:

  Nataliya Starik-Bludova

 • Contact email:

  education@veredus.co.uk

 • Contact phone:

  07717 003792

 • Job ref:

  22545

 • Published:

  about 1 month ago

Founded in 1884, Bangor University has a long tradition of academic excellence and a strong focus on the student experience. Around 10,000 students currently study at the University, with teaching staff based within fourteen Academic Schools. We are ranked in the top 40 in the UK for research, according to the Research Excellence Framework (REF) 2014, which recognised that more than three-quarters of our research is either world-leading or internationally excellent.We pride ourselves on our student care and are firmly established in a number of independent surveys as among the top 10 in the UK for student satisfaction.Our Gold award in the UK Teaching Excellence Framework (TEF) reflects our commitment to ensuring our students succeed.

Working collaboratively with the Betsi Cadwaladr University Health Board, we see the recent decision to combine our Schools of Medical Sciences and Health Sciences as a key foundation in working towards our longer-term vision to develop a transformational inter-professional Medical and Health Sciences School for North Wales. The new school will deliver a huge step change not only to the University but also to the region through delivering an integrated model of health, medicine and social care which recognises the need to transition to a wellness system with a focus on prevention and community-based service and as such with primary care at its heart.

 This is a time of real opportunity for medical education in North Wales and we are looking for an exceptional individual to lead this exciting endeavour. You will be a medically qualified academic with a successful track record of strategic leadership and management in undergraduate medical education, a well-developed understanding of effective budgetary management, and an outstanding record of research and/or scholarly activity in a relevant area. You will have outstanding academic credentials, excellent interpersonal and relationship management skills, and proven ability to inspire, motivate and energise multi-disciplinary teams through a period of transformational change. Experience of working as part of collaborative regional partnerships and of leadership in post-graduate medical education would be desirable.

Bangor University has appointed executive search specialists Veredus to support them with this appointment. For further information about this opportunity and to apply, please see Supporting Documentation below.

Supporting Documentation

Candidate Information Pack

Annex A - Equality and Diversity Form

Annex B - Candidate Supporting Information Form

Closing date: 5pm on Friday, 7th May 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mae gan Brifysgol Bangor, a sefydlwyd ym 1884, draddodiad hir o ragoriaeth academaidd, a phwyslais mawr ar brofiad myfyrwyr. Mae dros 10,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y brifysgol ar hyn o bryd, gyda staff dysgu wedi eu lleoli mewn pedair ar ddeg o ysgolion academaidd. Rydym yn y 40 uchaf yn y Deyrnas Unedig am ymchwil yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, a gydnabu bod dros dri chwarter ein hymchwil naill ai gyda’r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol.Rydym yn ymfalchïo yn ein gofal i fyfyrwyr ac rydym wedi ein sefydlu'n gadarn mewn nifer o arolygon annibynnol ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr.Mae ein gwobr Aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu'r Deyrnas Unedig (TEF) yn adlewyrchu ein hymrwymiad i sicrhau bod ein myfyrwyr yn llwyddo.

Gan weithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, rydym yn ystyried bod y penderfyniad diweddar i gyfuno’r Ysgol Gwyddorau Meddygol a’r Ysgol Gwyddorau Iechyd fel sylfaen allweddol yn y broses o wireddu ein gweledigaeth tymor hwy o ddatblygu Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd ryngbroffesiynol drawsnewidiol i ogledd Cymru. Bydd yr ysgol newydd yn cyflwyno newid sylweddol nid yn unig i'r brifysgol ond hefyd i'r rhanbarth trwy ddarparu model integredig ym maes iechyd, meddygaeth a gofal cymdeithasol sy'n cydnabod yr angen i bontio i system lles sy’n canolbwyntio ar fesurau ataliol ac ar wasanaeth yn y gymuned ac a fydd, o’r herwydd, yn rhoi lle canolog i ofal cychwynnol.

Mae hwn yn gyfle gwirioneddol i addysg feddygol yng ngogledd Cymru ac rydym yn chwilio am unigolyn eithriadol i arwain yr ymdrech gyffrous hon. Byddwch yn academydd â chymwysterau meddygol sydd â hanes llwyddiannus o arweinyddiaeth a rheolaeth strategol mewn addysg feddygol israddedig, dealltwriaeth gadarn o reolaeth gyllidebol effeithiol, a hanes rhagorol o ymchwil a/neu weithgaredd ysgolheigaidd mewn maes perthnasol. Byddwch yn meddu ar gymwysterau academaidd rhagorol, sgiliau rhyngbersonol a sgiliau rheoli cysylltiadau rhagorol, ac yn gallu ysbrydoli, annog a bywiogi timau amlddisgyblaethol trwy gyfnod o newid mawr. Byddai profiad o weithio fel rhan o bartneriaethau rhanbarthol cydweithredol ac o arweinyddiaeth mewn addysg feddygol ôl-radd yn ddymunol.

Mae Prifysgol Bangor wedi penodi Veredus, arbenigwyr recriwtio i uwch swyddi, i gynorthwyo gyda'r penodiad hwn. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cyfle hwn ac i wneud cais, ewch i: www.veredus.co.uk gan ddyfynnu cyfeirnod 22545.

Dogfennau Ategol

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Atofiad A - Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Atodiad B - Ffurflen Gwybodaeth Ategol i Ymgeiswyr

Dyddiad cau: 5pm ddydd Gwener, 7 Mai 2021