Back to job search

Chief Digital and Information Officer

 • Location:

  Swansea

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Competitive

 • Job ref:

  1406

 • Published:

  6 months ago

Location: Swansea, flexible working arrangements may also be considered

Swansea University has been at the cutting edge of research and innovation since 1920. We thrive on exploration and discovery and are committed to transforming lives and futures by providing an outstanding academic environment with a balance of excellence between world-class teaching and research, driving social mobility, and delivering impact that is enabled by effective regional and global collaborations. With more than 20,000 students, we have enjoyed a period of tremendous growth, which has been matched by the highest standards of student experience.

We are committed to having an innovative and inclusive digital environment that engages and inspires our students and staff to create and deliver world class teaching and research. This is an exciting time to join Swansea University as we are embarking on to the next stage in our journey and we are seeking to appoint a collegiate and inspiring leader to the position of Chief Digital and Information Officer.

You will be a member the Registrar and Chief Operating Officer’s Leadership Team and will play a key role in the delivery of the University’s Strategic Plan and the development and delivery of the University’s Digital and Information Strategy. You will drive transformational step-change and the development of a ‘digital first’ approach to systems and services with a clear focus on delivering outstanding user experience for our students and staff. You will also ensure that we have the necessary technology, systems and infrastructure that will enrich our core activities in teaching and learning, research, and operational activity.

This is a rewarding and challenging post, and we are looking for candidates with significant experience in a senior leadership role in a large and complex organisation. You will have a track record in delivering digital and technology strategies that have impacted significant business change and organisational benefit. You will demonstrate a deep understanding of modern digital technologies and cyber resilience, experience of driving technology innovations and delivering systems change. You will use your leadership skills to create a culture that delivers successful outcomes through people, developing and motivating teams to succeed. You will have strong commercial acumen, ability to influence strategic and operational decision making and commitment to delivering excellent services to a wide range of stakeholders.

Swansea University has an underrepresentation of colleagues from BAME backgrounds in senior leadership positions. We encourage and welcome applications from candidates with BAME backgrounds.

Lleoliad:Abertawe. Gellir hefyd ystyried trefniadau gweithio hyblyg

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesi ers 1920. Rydym yn ffynnu ar archwilio a darganfod ac yn ymrwymedig i drawsnewid bywydau a’r dyfodol drwy ddarparu amgylchedd academaidd neilltuol gyda chydbwysedd rhagorol rhwng addysgu ac ymchwil o safon fyd-eang, datblygu/cynyddu? symudedd cymdeithasol, a chyflwyno effaith sydd wedi'i galluogi gan gydweithrediadau rhanbarthol a byd-eang effeithiol. Gyda mwy na 20,000 o fyfyrwyr, rydym wedi mwynhau cyfnod aruthrol o dwf, ynghyd â'r safonau uchaf o brofiad myfyrwyr.

Rydym yn ymrwymedig i gynnig amgylchedd digidol arloesol a chynhwysol sy'n cynnwys ac yn ysbrydoli ein myfyrwyr a'n staff i greu a chyflwyno addysgu ac ymchwil o safon fyd-eang. Mae'n amser cyffrous i ymuno â Phrifysgol Abertawe wrth i ni symud ymlaen at gam nesaf ein taith ac rydym am benodi arweinydd colegol a llawn ysbrydoliaeth i swydd Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth.

Byddwch yn aelod o Dîm Arweinyddiaeth y Cofrestrydd a’r Prif Swyddog Gweithredu a byddwch yn chwarae rôl allweddol wrth gyflwyno Cynllun Strategol y Brifysgol ac yn datblygu ac yn cyflwyno Strategaeth Digidol a Gwybodaeth y Brifysgol. Byddwch yn arwain newid trawsnewidiol fesul cam ac yn datblygu ymagwedd 'digidol yn gyntaf' at systemau a gwasanaethau gyda ffocws clir ar gyflwyno profiad defnyddwyr rhagorol i'n myfyrwyr a'n staff. Byddwch hefyd yn sicrhau bod gennym y dechnoleg, y systemau a'r isadeiledd angenrheidiol a fydd yn cyfoethogi gweithgareddau craidd wrth ddysgu ac addysgu, ymchwil a gweithgarwch gweithredol.

Mae hon yn swydd heriol ond gwobrwyol ac rydym yn chwilio am ymgeiswyr gyda phrofiad helaeth mewn rôl arweinyddiaeth uwch mewn sefydliad mawr a chymhleth. Bydd gennych brofiad o gyflwyno strategaethau digidol a thechnolegol sydd wedi cael effaith sylweddol ar newid busnes a budd sefydliadol. Bydd gennych ddealltwriaeth ddofn o dechnolegau digidol modern a seibergadernid, profiad o arwain arloesiadau technolegol a chyflwyno newidiadau i systemau. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau arweinyddiaeth i greu diwylliant sy'n cyflwyno canlyniadau llwyddiannus drwy bobl, datblygu ac ysgogi timau i lwyddo. Bydd gennych graffter busnes cryf, y gallu i ddylanwadu ar benderfyniadau strategol a gweithredol gydag ymrwymiad i gyflwyno gwasanaethau rhagorol i ystod eang o randdeiliaid.

Mae cydweithwyr o gefndiroedd BAME wedi'u tangynrychioli ym Mhrifysgol Abertawe mewn swyddi arweinyddiaeth uwch. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroedd BAME.

For further information, including details of how to apply, please refer to the candidate pack under supporting documentation. Please upload a CV, cover letter, equal opportunities monitoring form and candidate supporting information form.

SUPPORTING DOCUMENTATION

CANDIDATE PACK - ENGLISH

CANDIDATE PACK - WELSH

EQUAL OPPORTUNITIES MONITORING FORM - ENGLISH

EQUAL OPPORTUNITIES MONITORING FORM - WELSH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM

Closing date for applications is: 17:00 on Friday 17 September 2021