Back to job search

Chair of the Board of Governors

 • Location:

  Wrexham

 • Sector:

  Education

 • Salary:

  Unremunerated with reasonable expenses payable

 • Job ref:

  1220

 • Published:

  about 1 month ago

image.png

Glyndwr University is a young and ambitious university having been established in 2008 in response to the social and economic needs of the region, building on the strong links its predecessor institutions had developed with employers over the previous 120 years. The university’s main campus is in Wrexham in North East Wales, with campuses at Northop and St Asaph in North East Wales. We also have a significant and growing presence in transnational education, offering our programmes to students around the world through franchise partnerships, as well as through a suite of online postgraduate programmes.

We have made excellent progress in establishing the university as an anchor institution in the region working to our Vision and Strategy 2025 which enshrines our core values of being accessible, supportive, innovative and ambitious. We are recognised as the top university in Wales and the wider UK higher education sector for social mobility, helping students from diverse backgrounds to fulfil their ambitions. We have research strengths in Engineering, Health, the Arts and Social Sciences and are transforming our campuses and our digital capability in line with our Campus 2025 Masterplan.

This is an exciting time in our journey and a period of unprecedented change for higher education in Wales and the UK, and the role of Chair is crucial to guiding our future success. You will provide inspirational leadership to a highly committed Board of Governors to ensure it provides clear and effective strategic direction to the University and its Executive. You will play a key role in enabling us to continue to build an academically vibrant and sustainable university that inspires and empowers current and future generations of students, transforms people and places, and drives economic, social and cultural success.

We are seeking an inclusive leader with high levels of personal and professional credibility and integrity, significant non-executive board level experience and proven ability to chair boards or committees in the public, private or voluntary sector. With an open, transparent and collegiate approach, you will be highly strategic, have an excellent understanding of governance and risk, outstanding interpersonal and relationship management skills and ability to support collective decision-making. You will be passionate about higher education, committed to widening participation and have a desire to play a strong role in North Wales and the wider cross-border region.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn brifysgol ifanc ac uchelgeisiol a sefydlwyd yn 2008 mewn ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd y rhanbarth, gan adeiladu ar gysylltiadau cryf â chyflogwyr a ddatblygwyd gan y sefydliadau rhagflaenu dros 120 o flynyddoedd. Lleolir prif gampws y brifysgol yn Wrecsam yn Ngogledd Ddwyrain Cymru, gan champysau yn Llaneurgain a Llanelwy yng Ngogledd Ddwyrain Cymru hefyd. Mae gennym ni bresenoldeb arwyddocaol, sy’n cynyddu, mewn addysg drawswladol hefyd, sy’n cynnig ein rhaglenni i fyfyrwyr ledled y byd trwy bartneriaethau masnachfraint, yn ogystal â thrwy ystod o raglenni ôl-raddedig ar-lein.

Rydym ni wedi gwneud cynnydd rhagorol yn sefydlu’r brifysgol fel sefydliad angor yn y rhanbarth, gan weithio i wireddu ein Gweledigaeth a Strategaeth 2025 sy’n cynnwys ein gwerthoedd craidd o fod yn hygyrch, cefnogol, arloesol ac uchelgeisiol. Fe’n cydnabyddir fel y brif brifysgol yng Nghymru a’r sector addysg uwch ehangach yn y Deyrnas Unedig o ran symudedd cymdeithasol, gan gynorthwyo myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol i gyflawni eu dyheadau. Mae gennym ni gryfderau ymchwil ym meysydd Peirianneg, Iechyd, y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol ac rydym yn gweddnewid ein campysau a’n gallu digidol yn unol â’n cynllun meistr Campws 2025.

Rydym ni mewn cyfnod cyffrous yn ein taith, a chyfnod o newid digynsail i addysg uwch yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, ac mae swydd y Cadeirydd yn hanfodol bwysig i lywio ein llwyddiant yn y dyfodol. Byddwch yn darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig i Fwrdd Llywodraethwyr ymroddedig iawn i sicrhau ei fod yn darparu cyfeiriad strategol clir ac effeithiol i’r Brifysgol a’i Thîm Gweithredol. Byddwch yn chwarae rhan allweddol yn ein galluogi ni i barhau i adeiladu prifysgol sy’n fywiog a chynaliadwy’n academaidd, sy’n ysbrydoli ac yn grymuso’r myfyrwyr cyfredol a chenedlaethau myfyrwyr i ddod, yn gweddnewid pobl a lleoedd ac yn gyrru llwyddiant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Rydym ni’n chwilio am arweinydd cynhwysol â lefelau uchel hygrededd ac uniondeb personol a phroffesiynol, profiad arwyddocal fel aelod anweithredol o fwrdd rheoli a thystiolaeth o’r gallu i gadeirio cyfarfodydd bwrdd neu bwyllgorau yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol. Yn meddu ar ddull gweithredu agored, tryloyw a cholegol, byddwch yn unigolyn strategol iawn gyda dealltwriaeth ragorol am lywodraethu a risgiau, sgiliau rhyngbersonol a rheoli perthnasoedd rhagorol a’r gallu i gefnogi gwneud penderfyniadau ar y cyd. Byddwch yn angerddol ynghylch addysg uwch, wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad ac yn dymuno cyflawni rôl amlwg yng Ngogledd Cymru a’r rhanbarth draws-ffiniol ehangach.

Os hoffech chi gael trafodaeth am y swydd mewn cyfrinachedd, cysylltwch gyda’n ymgynghorwyr yn Veredus: Reece D’Alanno ar 07711 779 022 neu Nataliya Starik-Bludova ar 07717 003 792, os gwelwch yn dda.

​For further information, including details of how to apply, please refer to the candidate packs under supporting documentation. For a confidential discussion, please contact our advising consultants at Veredus: Reece D’Alanno on 07711 779 022 or Nataliya Starik-Bludova on 07717 003 792.

SUPPORTING DOCUMENTATION

CANDIDATE PACK - ENGLISH

CANDIDATE PACK - WELSH

EQUAL OPPORTUNITIES MONITORING FORM - ENGLISH

EQUAL OPPORTUNITIES MONITORING FORM - WELSH

Closing date for applications is: 09:00 on Friday 17 September 2021