Back to job search

Assistant Professor of Law

 • Location:

  Bangor

 • Sector:

  Education

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Academic Pay Scale

 • Job ref:

  2090

 • Published:

  about 2 months ago

Located in one of the most beautiful regions of the UK, between the Snowdonia National Park and Anglesey, Bangor University was founded in 1884 and has a long tradition of academic excellence as well as a strong focus on the student experience. Around 10,000 students currently study at the University, with teaching staff based across fourteen Academic Schools. We are ranked in the top 40 in the UK for research, according to the Research Excellence Framework (REF) 2014, which recognised that more than three-quarters of our research is either world-leading or internationally excellent. We pride ourselves on our student care and are firmly established in several independent surveys as among the top 10 in the UK for student satisfaction. Our Gold award in the UK Teaching Excellence Framework (TEF) reflects our commitment to ensuring our students succeed. We are a unique institution, the most Welsh in language and attitude, but also, arguably, the most international in outlook and ambition.

The newly established School of History, Law and Social Sciences is home to an exciting and diverse range of subject areas that sit at the core of the University’s arts and humanities subject provision. We currently have 1,440 students and 45 members of staff.

The School is comprised of vibrant academic subject areas:

 • Law

 • Criminology and Policing

 • Sociology and Social Policy

 • Philosophy and Religion

 • Politics

 • Archaeology and Heritage

 • History

Our research centres include:

 • Welsh Institute of Social and Economic Research Data

 • The Institute for the Study of Welsh Estates

Newly proposed centres include

 • The Evidence Hub (initially for policing and Criminology)

 • The Centre for Humanity and Emerging Technologies

In addition to boasting an excellent research and teaching environment, the School makes a significant contribution to the University’s civic and public engagement agenda at local, regional, national and international levels. The School is at the forefront of the University’s mission to establish a world-leading bilingual ethos and working environment.

We are now looking to develop our capability and capacity in both research and teaching. From September 2022, our curriculum will be SQE facing, part of a series of reforms that are designed to grow our recognition as the key provider of legal education in North Wales. In research, we will look to continue developing key research themes, including Criminal Law and Climate Change. The Assistant Professor of Law will be a key member of the team. We are looking for candidates with the drive, enthusiasm and vision to help us realise our aspirations for the School and help shape the future. You will have a distinguished record of accomplishment as a legal academic, truly inspirational leadership, and a transformative outlook. You will have proven ability to deliver excellence in teaching and research in order to contribute to enhancing reputation of the University. With excellent interpersonal skills, you will have a clear commitment to delivering an outstanding student experience, and forge strong relationships and collaboration across the University.

This is an exciting opportunity to provide transformational leadership in a high performing and ambitious School, with a brief to realign and reposition our research and teaching portfolios through the development of a new strategy, aligned with Bangor’s newly developed Strategy 2030.

​Mae Prifysgol Bangor wedi'i lleoli yn un o ardaloedd prydferthaf y Deyrnas Unedig, rhwng Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn, ac ers ei sefydlu yn 1884 mae traddodiad hir o ragoriaeth academaidd ynghyd â ffocws cryf ar brofiad myfyrwyr. Mae tua 10,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y brifysgol ar hyn o bryd, gyda staff addysgu wedi eu lleoli ar draws pedair ar ddeg o ysgolion academaidd. Rydym yn y 40 uchaf yn y Deyrnas Unedig am ymchwil yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, a gydnabu bod dros dri chwarter ein hymchwil naill ai gyda’r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol. Rydym yn ymfalchïo yn ein gofal i fyfyrwyr ac rydym wedi ein sefydlu'n gadarn mewn sawl arolwg annibynnol ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr. Mae ein gwobr Aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu'r Deyrnas Unedig (TEF) yn adlewyrchu ein hymrwymiad i sicrhau bod ein myfyrwyr yn llwyddo. Rydym yn sefydliad unigryw, y Cymreiciaf o ran iaith ac agwedd, a gellid dadlau mai ninnau hefyd sydd fwyaf rhyngwladol ein golygon a’n huchelgais.

Mae Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas, sydd newydd ei ffurfio, yn gartref i amrywiaeth gyffrous ac amrywiol o feysydd pwnc ac yn rhan greiddiol o ddarpariaeth y brifysgol o ran pynciau’r celfyddydau a’r dyniaethau. Ar hyn o bryd mae gennym 1,440 o fyfyrwyr a 45 aelod o staff.

Mae'r ysgol yn rhoi sylw i feysydd pwnc academaidd bywiog:

 • Y Gyfraith

 • Troseddeg a Phlismona

 • Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

 • Athroniaeth a Chrefydd

 • Gwleidyddiaeth

 • Archaeoleg a Threftadaeth

 • Hanes

Mae ein canolfannau ymchwil yn cynnwys:

 • Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

 • Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru

Mae’r canolfannau newydd sydd yn yr arfaeth yn cynnwys

 • Y Ganolfan Dystiolaeth (ar gyfer plismona a Throseddeg yn y man cyntaf)

 • Canolfan Dynoliaeth a Thechnolegau Newydd

Mae gan yr ysgol amgylchedd ymchwil ac addysgu rhagorol, ac mae hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at agenda ddinesig y brifysgol ac at agenda ymgysylltu â’r cyhoedd yn lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r ysgol ar flaen y gad yng nghenhadaeth y brifysgol i sefydlu ethos ac amgylchedd gwaith dwyieithog sy'n arwain y byd.

Rydym nawr yn edrych i ddatblygu ein gallu a'n capasiti ym meysydd ymchwil ac addysgu. O fis Medi 2022, bydd ein cwricwlwm yn baratoad at arholiadau cymhwysol cyfreithwyr, sef rhan o gyfres o newidiadau sydd wedi'u cynllunio i gael rhagor o gydnabyddiaeth fel prif ddarparwr addysg gyfreithiol yng Ngogledd Cymru. Mewn ymchwil, byddwn yn ceisio parhau i ddatblygu themâu ymchwil allweddol, gan gynnwys Cyfraith Trosedd a Newid Hinsawdd.

Bydd yr Athro Cynorthwyol yn y Gyfraith yn aelod allweddol o'r tîm. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â'r ysgogiad, y brwdfrydedd a'r weledigaeth i'n helpu i wireddu ein dyheadau ar gyfer yr ysgol i'r dyfodol. Bydd gennych hanes nodedig o ran eich llwyddiant fel academydd cyfreithiol, gan gynnig arweinyddiaeth wirioneddol ysbrydoledig, a bydd eich golwg ar y byd yn un trawsnewidiol. Byddwch yn gallu darparu rhagoriaeth mewn addysgu ac ymchwil er mwyn cyfrannu at wella enw da'r brifysgol. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol rhagorol ac ymrwymiad clir i ddarparu profiad myfyrwyr rhagorol, a meithrin cysylltiadau cryf a chydweithrediad ar draws y brifysgol.

Dyma gyfle gwych i gynnig arweinyddiaeth drawsnewidiol mewn Ysgol uchelgeisiol a disglair, gyda brîff i ail-alinio ac ail-gyfeirio ein portffolios ymchwil ac addysgu trwy ddatblygu strategaeth newydd, wedi’i halinio â Strategaeth 2030 newydd Bangor.

SUPPORTING DOCUMENTATION

CANDIDATE INFORMATION PACK - ENGLISH

CANDIDATE INFORMATION PACK - WELSH

EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM - ENGLISH

EQUALITY AND DIVERSITY MONITORING FORM - WELSH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM - ENGLISH

CANDIDATE SUPPORTING INFORMATION FORM - WELSH

Closing date for applications is: 09:00 on Monday 24 January 2022